Algemene Handelsvoorwaarden

BVBA Skinfitarea

HANDELSVOORWAARDEN:
Geldigheid der algemene handelsvoorwaarden. Alle onze handelsbetrekkingen liggen onderstaand de algemene handelsvoorwaarden, in vervolg kort AHV genoemd, tengronde, andersluidende algemene Handelsvoorwaarden van klanten, wordt hiermee uitdrukkelijk weerlegt. Als deze AHV van verbruiker spreken, daar gelden desbetreffend bestemmingen enkel verbruiker, niet voor de ondernemer.

AANBOD – INFORMATIE BIJCONTRACTAFSLUITING:
Alle aangeboden zijn vrijblijvend en verplichten ons niet tot een prestatie. Voor afgifte en aanbod over de website van Skinfit wordt de verbruiker over de technische stappen informeert, die tot een contractafsluiting voeren. De contractafsluiting is enkel in het nederlands mogelijk. De contracttekst (bestelbevestiging) wordt onmiddellijk en ten laatste de eerst volgende werkdag, de verbruiker per e-mail toegestuurd, wordt daarna van Skinfit niet verder opgeslagen.

HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN:
Consumenten hebben het recht om de overeenkomst met BVBA Skinfitarea binnen 14 dagen zonder opgave van reden te ontbinden. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde, die niet de verzender is, de laatste goederen/de laatste deelzending in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden aangetekende brief, fax of e-mail) op de hoogte brengen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. Daarvoor kunt u het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken. Voor de handhaving van het herroepingsrecht volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verzendt. Gevolgen van de herroeping: Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die ontstaan door het feit dat u een andere manier van levering dan de door ons aangeboden, gunstigste standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is binnengekomen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u werd overeengekomen; er worden u vanwege deze terugbetaling in geen geval vergoedingen aangerekend. Wij kunnen de terugbetaling echter weigeren tot wij de goederen opnieuw hebben teruggekregen of tot u bewijst dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat er eerst plaatsvindt. U moet ons de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte brengt van de herroeping van deze overeenkomst, terugsturen of overhandigen. De termijn wordt in acht genomen als u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt. U draagt de onmiddellijke kosten van het terugsturen van de goederen. Voor eventueel waardeverlies van de goederen bent u enkel aansprakelijk als dit waardeverlies is toe te schrijven aan een omgang die niet noodzakelijk is voor de controle van de toestand, de eigenschappen en de werkwijze van de goederen.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING:
Als u de overeenkomst wilt herroepen, gelieve dan dit formulier in te vullen en terug te sturen:

naar [via aangetekende brief per post, per e-mail of per fax volgens impressum]:

  • Bij dezen herroep ik/herroepen wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen (*)
  • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
  • Naam van de consument(en)
  • Adres van de consument(en)
  • Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)
  • Datum

LEVERING – TRANSPORT – RISICO – TERMIJN:
Uitzonderlijk, uitdrukkelijk en schriftelijk afwijkende overeenkomst gelden onze waren rekening houdend met het risico dragen als „ van werk „ ( werk = Skinfit Itegem ) verkoopt zelfs als de levering onafhankelijk van bestemmingsplaats met eigen of vreemd voertuig of in delen volgt . deelleveringen zijn toegestaan. Onze opgave van leveringstermijnen gelden als bij benadering en zijn grondzakelijk onverbindend. Aanspraak der klanten op schadeloosstelling wegens laattijdige vervulling zijn uitgesloten.

KLACHTEN – GARANTIE – AANSPRAKELIJKHEID:
We geven garantie voor het overeenstemmend gebruik onze producten. Klachten bij andere onwerkzaamheid worden onmiddellijk, ten laatste binnen 7 dagen na ontvangst der waren schriftelijk bij voorkeur middels eigen geschreven brief gemeld. De verbruiker heeft bij productiefouten recht op omwisseling of verbetering. Datum poststempel geldt als bewijs. De klant moet tevens bewijzen dat de klacht binnen het tijdpunt, dat is het tijdpunt vanaf verzending tot ontvangst, reeds voorhanden was. Skinfit kan de begunstigen de garantie aanspraak naar onze keuze door omruil ook door verbetering of door prijsvermindering tevreden stellen. Geringe afwijkingen in de maten ofwel kleuren vallen niet onder de reclamatie. Komt de klacht niet tijdig of niet via de juiste vorm, dan geldt de waren als aangenomen.

BETALING:
Betalingen zijn tegen rekening, middels kredietkaart, in baar of per naam, zonder korting te eisen.

EIGENDOMSRECHT:
De van ons geleverde waren blijven tot de volledige afwikkeling der contractverbintenis, en eensluidend afhandeling der betaling onvoorwaardelijk onze eigendom.

PLAATS VAN HANDELING – BEVOEGDE RECHTBANK – AANWENDBAAR RECHT:
Plaats van handeling voor levering en betaling is Itegem, dit is ook als de afgaven en overeenkomst een ander bestemingglaats heeft . Het contract onderwerpt zich aan de wetten van het koningrijk Belgie onder aansluiting UN recht. Bevoegde rechtbank voor alle gevallen die uit het contract uitvloeien is het voor Itegem de handelsrechtbank van Mechelen, we zijn ok bevoegd om bij het gerechtelijk arrondissement der klant een klacht te openen. Deze gerechtsvervolging geldt enkel als de klant op de niet dwingende verzoeken verzaakt.

BVBA Skinfitarea
Heibergstraat  38a
222 Itegem | België

Afdruk
Gegevensbescherming