Gegevensbescherming

BVBA Skinfitarea – Privacybeleid

Voor het gebruik van de website en de webshop (hierna genoemd website en webshop) www.skinfit.eu/be_nl der BVBA Skinfitarea, Heibergstraat 38 a, 2222 Itegem, (hierna genoemd: „Skinfit“).

Privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom nemen we de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. We zullen hieronder uitleggen welke gegevens we verzamelen, verwerken en gebruiken en dit wanneer en voor welk doel. Verder willen we u duidelijk maken welke rechten u in deze context hebt.

1. Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens
De verantwoordelijke instantie voor de naleving van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming is BVBA Skinfitarea.

2. Persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens zijn individuele details over de persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat informatie zoals bijvoorbeeld uw echte naam, uw adres, uw telefoonnummer en uw geboortedatum. Statistische informatie die niet direct of indirect aan u gelinkt kan zijn – zoals bijvoorbeeld de populariteit van individuele websites van ons aanbod of het aantal gebruikers van een website - dit geen persoonlijke gegevens.

3. Verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens in het kader van www.skinfit.eu/be_nl

Wanneer u onze websites bezoekt, bewaren onze webservers voor de systeemveiligheid tijdelijk de verbindingsgegevens van de aanvragende computer, de websites die u bezoekt, de datum, tijd en duur van het bezoek, uw IP-adres, de identificatiegegevens van de gebruikte computer, het type browser en besturingssysteem, de website waarop u ons bezoekt en bepaalde cookies (zie hieronder). Deze gegevens worden verwijderd of geanonimiseerd nadat de verbinding is beëindigd.

Om de website www.skinfit.eu/be_nl te kunnen ontwerpen volgens uw wensen en eisen, gebruiken wij, net als vele andere websites, zogenaamde cookies (zie sectie 7. „Cookies“).

Alle informatie die u zelf verstrekt door u te registreren op onze website, door contactformulieren of bestelformulieren enz. in te vullen, zoals uw naam, titel, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, wachtwoord, geboortedatum, type aankoop, uw winkelwagentjes en uw aantal registraties, zal door ons worden verwerkt in het kader van de verwerking van registratie- of informatieverzoeken, evenals bestellingen enzovoort.

Het gebruiken van sommige functies van www.skinfit.eu/be_nl, in de winkelwagen, vereist het aanmaken van een gebruikersaccount en dus een registratie door de gebruiker, die uit de volgende persoonlijke 

verplichte informatie bestaat: Voor- en achternaam, geslacht (zodat we u correct kunnen aanspreken), e-mailadres, wachtwoord en factuur- en afleveradres. De functionaliteit van het aanbod van www.skinfit.eu/be_nl kan beperkter zijn als u geen verdere persoonlijke gegevens verstrekt.

In het kader van prijsvragen, wedstrijden en soortgelijke acties kunnen, met het oog op verwerking hiervan, persoonsgegevens (e-mailadres, naam, adres en, indien nodig, andere gegevens die nodig zijn voor de actie) ook worden verzameld en opgeslagen. Het opgeven van persoonsgegevens is uitdrukkelijk vrijwillig. We verwijderen de gegevens onmiddellijk, voor zover hun opslag niet langer nodig zou zijn.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in de afdelingen 4 en 5 vermelde doeleinden is uiteengezet in art. 6 paragraaf 1 lit. a, b en f van de Algemene EU Verordening Gegevensbescherming.

4. Doeleinden van gegevensverwerking
Skinfit zal de persoonsgegevens enkel verwerken en gebruiken voor de uitvoering van met u gesloten contracten of voor zover de verwerking en het gebruik ervan onder uw toestemming vallen. Het indienen van een verklaring van toestemming voor het gebruik van uw gegevens door ons is op elk moment vrijwillig en herroepbaar met ingang van kracht in de toekomst. Een intrekking kan bijvoorbeeld per e-mail ([email protected]) of per post geschieden, gericht aan Skinfit onder het adres vermeld in paragraaf 10.

Informatie die we van u ontvangen, helpt ons uw bezoeken aan www.skinfit.eu/be_nl te personaliseren en voortdurend te verbeteren door verwijzingen en zoekfacilitering aan te bieden. We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook om met u te communiceren, om onze gegevens bij te werken, uw klantenaccount te onderhouden en te verzorgen, inhoud weer te geven en producten of services aan te bevelen die u mogelijk interesseren. Op dezelfde manier verwerkt Skinfit uw gegevens met het oog op het creëren van gebruiksstatistieken en in geval van aanvallen op onze website voor het opsporen, voorkomen en onderzoeken van dergelijke aanvallen.

5. Gegevensverwerking en -gebruik voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden
Voor zover u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking en het gebruik van de gegevens door Skinfit voor advertenties en marktonderzoek wanneer u zich registreert op www.skinfit.eu/be_nl of elders, verwerkt en gebruikt Skinfit uw persoonlijke gegevens en andere informatie voor reclame die is afgestemd op uw behoeften en interesses en voor het doel van marktonderzoek. In de mate van uw afzonderlijke toestemming zal Skinfit u als volgt nieuwsbrieven sturen en informatie over uw profiel opslaan en gebruiken voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden:

Als u onze e-mails opent, op ingesloten links klikt of een websiteformulier verzendt na het klikken op een link, bepalen wij dit en slaan deze informatie op over uw profiel.

Als u onze e-mails opent of op links klikt, bepalen wij dit en bewaren we welke onderwerpen voor u interessant zijn. Als u ons via e-mail of sociale netwerken informatie aanbeveelt met behulp van onze Tell-a-Friend-functies, zullen we dit registreren en opslaan in uw profiel, in 

welke netwerken de informatie werd aanbevolen en het gebruik van de aanbeveling door derden. Persoonsgegevens van derden worden niet opgeslagen zonder hun toestemming.

Als u afbeeldingen in e-mails ophaalt of op links klikt, bepalen we het type apparaat dat u gebruikt en slaan we dit op in uw profiel. Als u onze website bezoekt via een link van een bericht van ons, zullen we informatie over uw websitebezoek integreren in uw profiel. Dit omvat ook de integratie van uw winkelhistorie in uw profiel.

Als u afbeeldingen in e-mails ophaalt of op links klikt, bepalen we via een toewijzing van uw IP-adres waar het ophalen plaatsvindt en slaan dit op in uw profiel.

Het insturen van uw toestemming voor reclame en marktonderzoek is op elk moment vrijwillig en herroepbaar met effect in de toekomst. Een intrekking kan bv. per e-mail ([email protected]) of per post gebeuren, gericht aan Skinfit op het adres dat in paragraaf 10 wordt gespecificeerd.

6. Overdracht van persoonlijke gegevens & gebruik van serviceproviders
Een overdracht, verkoop of andere overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden vindt niet plaats, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend.

Voor de doeleinden uiteengezet in paragrafen 4 en 5, zal Skinfit uw persoonlijke gegevens overdragen aan de volgende ontvangers:

  • Skinfit IT-serviceproviders
  • Softwareproviders die worden gebruikt door Skinfit
  • Door Skinfit mogelijk ingeschakelde incassobureaus
  • Door Skinfit gebruikte betalingsdienstaanbieders
  • Door Skinfit gecontracteerd marketingbedrijf
  • Door Skinfit gecontracteerde transportdienstverleners

Sommige van de bovenstaande ontvangers bevinden zich in een ander land dan het uwe of verwerken uw persoonlijke gegevens daar. Het niveau van gegevensbescherming in andere landen komt niet overeen met de omstandigheden in uw land. Skinfit verzendt uw persoonlijke gegevens echter alleen naar landen waarvoor de EU-Commissie heeft vastgesteld dat zij een adequaat niveau van gegevensbescherming hebben, of Skinfit neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat alle ontvangers over een passend niveau van gegevensbescherming beschikken. Hiervoor concluderen we bijv. Standaard contractuele clausules (2010/87 /EG of 2004/915/EG). Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar via [email protected].

Skinfit zal gecontracteerde serviceproviders instructies geven over het verwerken van uw gegevens, inclusief het verzenden van e-mails, het onderhoud en de analyse van databases en services in de context van www.skinfit.eu/be_nl. Deze serviceproviders hebben enkel toegang tot uw persoonlijke gegevens voor de tijd en voor zover het noodzakelijk is voor de levering van de Services of in de mate waarin u hebt ingestemd met de verwerking en het gebruik van de gegevens. De serviceproviders mogen uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Bovendien zijn ze onderhevig aan dezelfde verplichtingen als voor het behandelen van de informatie in overeenstemming met dit Privacy beleid en de privacywetgeving van de Europese Unie.

7. Cookies, Google Analytics
"Cookies" zijn kleine bestanden waarmee wij op uw pc specifieke informatie over u, de gebruiker, kunnen opslaan terwijl u een van onze websites bezoekt. Cookies helpen ons om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze websites te bepalen en om onze aanbiedingen zo comfortabel en efficiënt mogelijk voor u te maken. Ze interfereren niet met het besturingssysteem van uw computer.

De meeste gebruikte cookies zijn "session cookies". Ze worden automatisch verwijderd wanneer u onze website verlaat. Blijvende cookies blijven echter op uw computer staan totdat u ze handmatig in uw browser verwijdert. Skinfit gebruikt dergelijke permanente cookies om u te kunnen herkennen wanneer u de volgende keer de website bezoekt.

De website en webshop van Skinfit gebruiken ook Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), die ook cookies gebruikt om het gebruik van de website en de webshop te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De door cookies bepaalde IP-adressen worden geanonimiseerd en verzonden naar een server van Google in de VS en naar derden die de gegevens verwerken voor Google.

U kunt het gebruik van cookies controleren en blokkeren. Onder bepaalde omstandigheden kunnen dan enkele functies van ons aanbod echter niet worden gebruikt. Om het gebruik van cookies te blokkeren, raadpleegt u de instructies voor uw browsersoftware.

8. Duur van de opslag
Skinfit bewaart uw gegevens altijd voor een periode van 12 maanden. Langere opslag zal alleen worden verstrekt voor zover nodig om geïdentificeerde aanvallen op onze website te onderzoeken.

Wanneer u zich registreert op de Skinfit website, wordt uw informatie in elk geval bewaard zolang uw account bestaat en daarna alleen zolang als wettelijke verplichtingen dit vereisen.

9. Uw rechten in verband met persoonlijke gegevens
Op verzoek geeft Skinfit u graag informatie over, of en welke gegevens Skinfit zal opslaan en hoe deze zullen worden gebruikt. U kunt ook een kopie ontvangen van de opgeslagen gegevens en de correctie, toevoeging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens vragen die niet correct zijn of niet worden verwerkt in overeenstemming met de wet. In dit verband kunt u contact opnemen met Skinfit op het adres vermeld in paragraaf 10 of anderszins contact opnemen met Skinfit. Bovendien kunt u het internet gebruiken om de gegevens in uw account te bekijken die Skinfit over u heeft opgeslagen en indien nodig corrigeren. U hebt ook het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking in bepaalde omstandigheden of de eerder verleende toestemming in te trekken, de gegevensoverdraagbaarheid te eisen en daaruit vloeiend de identiteit te weten te kunnen komen van derden aan wie uw persoonlijke informatie wordt doorgegeven. Het is ook mogelijk om de blokkering en verwijdering van de gegevens die zijn opgeslagen bij Skinfit aan te vragen. Als de verwijdering in strijd is met wettelijke, contractuele of fiscale wetgeving of handelswetten of andere wettelijke redenen, kunnen uw gegevens enkel worden geblokkeerd in plaats van worden verwijderd. Het staat u evengoed vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit.

10. Hotjar
Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om het aanbod en de ervaring op deze website te optimaliseren. De technologie van Hotjar geeft ons een beter inzicht in de ervaringen van onze gebruikers (bijv. hoeveel tijd gebruikers doorbrengen op welke pagina's, op welke links ze klikken, wat ze wel en niet leuk vinden, enz.) en helpt ons om ons aanbod af te stemmen op de feedback van onze gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten, in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (alleen anoniem verzameld en opgeslagen tijdens uw gebruik van de website), schermgrootte, apparaattype (unieke apparaat-id's), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), voorkeurstaal voor het bekijken van onze website. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

Je kunt ook meer informatie vinden op de Hotjar help pagina.

11. Contact en vragen over privacy
Vragen over privacy met betrekking tot www.skinfit.eu/be_nl kunt u altijd aan Skinfit stellen:

BVBA Skinfitarea
Heibergstraat 38 a | 2222 Itegem | België
[email protected]

Commissaris voor Gegevensbescherming
Ing. Daniel Frei
[email protected] | +43 5523 52425-0

Vanaf: 21.12.2022